Charakteristika služby

Domov důchodců Horní Planá je organizací zřízenou za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále jen zákon). Domov poskytuje služby v rozsahu dle ustanovení §49 zákona, tj.:
-        Domovy pro seniory - poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov též nabízí péči osobám, které ještě nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, ale z důvodu snížené soběstačnosti jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice pro přijetí do našeho Domova je 50 let věku.
Domov dále poskytuje tyto základní činnosti:
-          poskytnutí ubytování,
-          poskytnutí stravy,
-          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
-          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
-          sociálně terapeutické činnosti,
-          aktivizační činnosti,
-          pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dále poskytujeme v souladu s ust. § 36 zákona ošetřovatelskou péči a v souladu s ust. § 37 odst. 2 zákona základní sociální poradenství.

Službu neposkytujeme osobám, které:
- by narušovaly klidné soužití nebo soukromí ostatních uživatelů (např. agresivita slovní nebo fyzická)
- by svým chováním ohrožovaly bezpečí ostatních uživatelů a pracovníků, příp. poskytování služeb ostatním uživatelům
- mají natolik narušenou orientaci, že jejich stav vyžaduje péči ve speciálním zařízení
- potřebují (vzhledem ke svému zdravotnímu stavu) péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- nejsou schopny pobytu v domově z důvodu akutní infekční nemoci.
Dále služby neposkytujeme osobám, které žádají o jiný druh služby a v případě naplněné kapacity Domova.

Cílem poskytované služby je zajistit uživatelům:

 • základní životní potřeby (zejména ubytování, stravování, hygienu a péči o vlastní osobu
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • možnost zapojit se do běžného života společnosti, žít aktivně, seberealizovat se
 • příležitosti pro kontakty se svými vrstevníky, s rodinou
 • podporu při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv a zájmů.
 • 

Zásady poskytované sociální služby:

 • podporovat samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů – nedělat za uživatele úkony, které zvládnou sami nebo jen s dopomocí
 • podporovat vztahy a kontakty uživatelů s rodinou a se společností
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • poskytovat každému uživateli služby individuálně dle jeho možností a potřeb - „šít službu na míru“
 • podporovat uživatele ve volbě způsobu řešení jeho situace - umožnit uživateli rozhodovat se a za své rozhodnutí nést odpovědnost.

 

DSC_7623.jpg