Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro žadatele > Jak požádat o sociální službu

Jak požádat o sociální službu

Před umístěním do Domova důchodců Horní Planá je nutno vyplnit žádost o poskytnutí sociální pobytové služby včetně všech jejích příloh, a to písemnou formou na tiskopisech Domova důchodců Horní Planá. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo v Domově nebo vytisknout z těchto webových stránek - v nabídce Dokumenty k žádosti.

Žádost o poskytnutí sociální pobytové služby se skládá ze 4 částí:

1. Žádost – strany 1 - 3 - zde každý žadatel vyplňuje

  • své osobní údaje = jméno a příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní telefon (popř. email)
  • osoby blízké žadateli = ti, kteří jsou žadateli nejbližší + písemný i telefonický kontakt na tyto osoby
  • zastupování žadatele = vyplníte pouze v případě žadatele s omezenou svéprávností či jinak zastoupenou (plná moc – úředně ověřený podpis zmocnitele, předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti)
  • odůvodnění žádosti, popis současné sociální situace, přání, potřeby a náš společný cíl = proč žadatel žádá o sociální pobytovou službu, jaká je jeho současná situace, jak si ji představuje, co od ní očekává a je-li ještě něco, čeho bychom mohli společně dosáhnout
  • využívání jiné sociální služby v minulosti = např. pečovatelskou službu nebo jiné zařízení typu domova pro seniory
  • prohlášení a souhlas žadatele = o pravdivosti údajů, souhlas s jejich zpracováním a žádost o zařazení do Evidence žadatelů
  • místo + datum + podpis (podpis musí být vlastnoruční a žadatel tak vyjadřuje souhlas s využíváním sociální pobytové služby)

2. Příloha č.1: Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – vloženo – předejte, prosím, ošetřujícímu lékaři žadatele (v případě dlouhodobé hospitalizace tuto část vyplní lékař v nemocnici, který zná nejaktuálnější zdravotní stav žadatele)

3. Příloha č. 2: Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel o sociální službu – vloženo:

  • důvod udělení souhlasu, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, uložení osobních údajů, možnost odvolání souhlasu
  • sdělení či nesdělení výše příjmu žadatele, vysvětlení druhu příjmu (důchod, příspěvek na péči) a s tím spojená stanovená úhrada (= co se hradí z jakého příjmu) 

4. Příloha č. 3: Dotazník pro žadatele – vloženo: vyplněním dotazníku nám o sobě žadatel poskytuje cenné informace, které se týkají péče a způsobu pomoci či podpory. Žadatel v dotazníku označí z daných možností (křížkem, zakroužkuje) v jakém rozsahu a jakým způsobem v uvedených činnostech potřebuje pomoci. Tento dotazník může být kdykoli aktualizován.

 

Během celého procesu vyplňování žádosti a jejího doručení zpět do Domova máte samozřejmě možnost naše zařízení navštívit (pokud jste již tak neučinili), a to po předchozí telefonické domluvě se sociálními pracovnicemi. Při této návštěvě se můžete seznámit, jak s prostředím a chodem Domova, tak s úrovní poskytované péče.

Žádost je po jejím doručení zpracována sociálními pracovnicemi a předložena přijímací komisi k posouzení jejího přijetí či nepřijetí do Evidence žadatelů. Žadatel je o výsledku jednání komise vždy písemně informován. V případě uvolnění vhodného místa sociální pracovnice kontaktují žadatele (popř. určenou osobu blízkou) a následně je provedeno sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele (bydliště, nemocnice apod.). Při sociálním šetření jsou aktualizovány a doplňovány dosud získané informace ze žádosti vč. příloh (tak je i ověřována vhodnost umístění žadatele na uvolněné místo) a následně je domluven termín příchodu do Domova.

Před samotným příchodem do Domova uvítáme předchozí osobní setkání s rodinou. Při něm je možnost částečně pokoj připravit – donést osobní věci, obrázky, fotky, hrneček na kávu, polštářek, přehoz na postel apod. Žadatel se při příchodu do Domova bude cítit příjemněji, pokud uvidí věci, které jsou mu blízké, a zná je.

Pokud je žádost podána a zařazena do Evidence žadatelů a dojde-li k jakékoli změně (zdravotní stav, změna kontaktních osob nebo jejich adres, umístění do jiného zařízení) je nutné o této skutečnosti Domov informovat.

 

V případě jakéhokoli dotazu se prosím obracejte na sociální pracovnice: