Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Charakteristika služby

Charakteristika služby

Domov důchodců Horní Planá je organizací zřízenou Jihočeským krajem za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále jen zákon). Podle §49 zákona - Domovy pro seniory, Domov poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov též nabízí péči osobám, které ještě nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, ale z důvodu snížené soběstačnosti jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice pro přijetí do našeho Domova je 50 let věku.

Domov dále poskytuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále poskytujeme v souladu s ust. § 36 zákona ošetřovatelskou péči a v souladu s ust. § 37 odst. 2 zákona základní sociální poradenství.

Službu neposkytujeme osobám, které ...

 • by narušovaly klidné soužití nebo soukromí ostatních klientů (např. agresivita slovní nebo fyzická)
 • by svým chováním ohrožovaly bezpečí ostatních klientů a pracovníků, příp. poskytování služeb ostatním klientům
 • mají natolik narušenou orientaci, že jejich stav vyžaduje péči ve speciálním zařízení
 • potřebují (vzhledem ke svému zdravotnímu stavu) péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v domově z důvodu akutní infekční nemoci.

Dále služby neposkytujeme osobám, které žádají o jiný druh služby a v případě naplněné kapacity Domova.

Cílem poskytované sociální služby je zajistit klientům:

 • základní životní potřeby (zejména ubytování, stravování, hygienu a péči o vlastní osobu)
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • možnost zapojit se do běžného života společnosti, žít aktivně, seberealizovat se
 • příležitosti pro kontakty se svými vrstevníky, s rodinou
 • podporu při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv a zájmů.

Zásady poskytované sociální služby:

 • podporovat samostatnost a vlastní aktivitu klientů – nedělat za klienty úkony, které zvládnou sami nebo jen s dopomocí
 • podporovat vztahy a kontakty klientů s rodinou a se společností
 • zachovávat lidskou důstojnost klientů
 • poskytovat každému klientovi služby individuálně dle jeho možností a potřeb - „šít službu na míru“
 • podporovat klienta ve volbě způsobu řešení jeho situace - umožnit klientovi rozhodovat se a za své rozhodnutí nést odpovědnost.

 Náš domov