Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova důchodců Horní Planá byl zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti apod. Jedná se o materiál, z kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy Domova a kterému hlavně obsahově odpovídají poskytované služby.

Naše vize: péče o člověka s respektem, úctou a láskou.

Poslání domova důchodců

Posláním Domova důchodců Horní Planá je poskytnout podporu občanům, kteří mají zejména z důvodu vysokého věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a nemohou již žít v domácím prostředí (pomoc jim nemůže být zajištěna jejich rodinou, terénními ani ambulantními sociálními službami). Občanům zajišťujeme základní potřeby a vytváříme takové prostředí a podmínky, aby nešli do domova svůj život dožít, ale mohli žít aktivním, běžným způsobem života a prožili zde důstojné a co nejklidnější stáří.

Cílová skupina uživatelů = komu jsou služby domova důchodců určeny

Domov důchodců Horní Planá poskytuje sociální pobytové služby seniorům a osobám se zdravotním postižením především z Jihočeského kraje, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zajištění stravování, osobní hygieny, péče o domácnost, navazování a udržení sociálních kontaktů, vyřizování osobních záležitostí i dalších činnostech. Dolní věková hranice pro přijetí je 50 let věku.

Službu neposkytujeme osobám, které ...

 • by narušovaly klidné soužití nebo soukromí ostatních uživatelů (např. agresivita slovní nebo fyzická)
 • by svým chováním ohrožovaly bezpečí ostatních uživatelů a pracovníků, příp. poskytování služeb ostatním uživatelům
 • by v nadměrném množství užívaly alkohol či jiné návykové látky a pod jejich vlivem by byly ohroženy úrazem či jinými zdravotními komplikacemi 
 • mají natolik narušenou orientaci, že jejich stav vyžaduje péči ve speciálním zařízení
 • potřebují (vzhledem ke svému zdravotnímu stavu) péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v domově z důvodu akutní infekční nemoci.

Dále služby nejsou poskytovány osobám, které žádají o jiný druh služby a v případě naplněné kapacity.

Cílem poskytované služby je zajistit uživatelům:

 • základní životní potřeby (zejména ubytování, stravování, hygienu a péči o vlastní osobu);
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči;
 • možnost zapojovat se do běžného života společnosti, žít aktivně, seberealizovat se;
 • příležitosti pro kontakty se svými vrstevníky, s rodinou;
 • podporu při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv a zájmů.

Zásady poskytované sociální služby:

 • podporovat samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů – nedělat za uživatele úkony, které zvládnou sami nebo jen s dopomocí
 • podporovat vztahy a kontakty uživatelů s rodinou a se společností
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • poskytovat každému uživateli služby individuálně dle jeho možností a potřeb - „šít službu na míru“
 • podporovat uživatele ve volbě způsobu řešení jeho situace - umožnit uživateli rozhodovat se a za své rozhodnutí nést odpovědnost.